Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Skogslottens Ryttarförening, 80 24 15-4679, Skogslotten 1, 605 99 Norrköping (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Hur används cookies på Skogslottens hemsida?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att få statistik och ge besökare tillgång till olika funktioner. Dessa cookies hjälper oss att göra så att hemsidan fungerar bättre, är mer säker och bättre förstå hur hemsidan presterar och vilka delar på hemsidan som är mest intressanta för våra besökare.

På denna webbplats används cookies för att komma ihåg besök och för att samla generell besöksstatistik. Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion. Var medveten om att om du väljer att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan det innebära att vi inte kan ge dig den servicen vi eftersträvar.

Precis som de flesta webbplatser använder vi tredjepartscookies. Dessa används främst för att förstå hur hemsidan presterar, hur användare interagerar med hemsidan, hålla hemsidan säker och för att förbättra användarupplevelsen.

 Nedan listas de cookies som används på hemsidan.

CookieTypVaraktighetBeskrivning
_lscache_varybeständig2 dagarKakan används för att säkerställa om en användare är inloggad eller inte och vad dess användarroll är. Den hjälper öka sajtens prestanda för inloggade användare.
cookielawinfo-checkbox-analyticsbeständig11 månaderKakan är satt av GDPR Cookie Consent plugin. Kakan används för att lagra en användares godkännande av användning av kakor i kategorien "Analytisk".
cookielawinfo-checkbox-functionalbeständig11 månaderKakan är satt av GDPR Cookie Consent plugin. Kakan används för att lagra användarens godkännande av kakor för kategorien "Funktionell".
cookielawinfo-checkbox-necessarybeständig11 månaderKakan är satt av GDPR Cookie Consent plugin. Kakan används för att lagra användarens godkännande av kakor för kategorien "Nödvändig".
cookielawinfo-checkbox-othersbeständig11 månaderKakan är satt av GDPR Cookie Consent plugin. Kakan används för att lagra användarens godkännande av kakor för kategorien "Annat".
cookielawinfo-checkbox-performancebeständig11 månaderKakan är satt av GDPR Cookie Consent plugin. Kakan används för att lagra användarens godkännande av kakor för kategorien "Prestanda".
CookieLawInfoConsentsession1 årKakan används för att spara summeringen av den bekräftelse som användaren har givit för använding av kakor.
viewed_cookie_policybeständig11 månaderKakan är satt av GDPR Cookie Consent plugin och används för att lagra om en användare har godkänt användningen av kakor. Den lagrar ingen personlig data.
wordpress_test_cookiesessionSessionKakan kontrollerar om besökarens webbläsare accepterar kakor.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehanlding?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling
Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Avtal
Föreningsadministration
Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet
Avtal
Licenshantering
Avtal
Ansökan om bidrag
Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen
Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen
Intresseavvägning
Besök på vår hemsida
Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud
Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan
Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.